Länkar

 www.oneheartchurch.se


www.healingrooms.fi  Healing Rooms Finland


www.healingrooms.dk  Healing Rooms Denmark


www.healingrooms.com  Healingrooms international headquarter

www.heaventv7.se, se speciellt "Övernaturliga"

www.heaventv7.se, se speciellt Israel news

www.tv7.fi, se speciellt Israel News

www.god.tv, se speciellt Healing